Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při provozu oficiálního e-shopu AC Sparta Praha
www.fanshopsparta.cz

 
 
Správce osobních údajů, subjekty údajů
 
1. Správcem osobních údajů je provozovatel internetového obchodu  (dále jen „internetový obchod“), společnost Footballmania, a.s., IČ:25596543, DIČ:CZ 25596543, se sídlem Praha 7, Holešovice, Komunardů 1039/39, PSČ:170 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161941 (dále jen „správce“).
2. Subjekty údajů jsou fyzické osoby, které navštíví internetový ochod a uskuteční zde nákup, nebo se zde zaregistrují prostřednictvím SpartaID, nebo jinak sdělí správci své osobní údaje. 
 
Kategorie osobních údajů, doba a účel jejich zpracování
 
1. V souvislosti s nákupem bez registrace zpracovává správce následující osobní údaje kupujícího:
 
a) jméno a příjmení
b) e-mailová adresa a telefon
c) adresa fakturační, případně doručovací
 
Uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smluv a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran (vrácení a výměna zboží, reklamace, odpovědnost za vady a za škodu způsobenou vadou výrobku).
 
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem možné po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 
Na emailovou adresu subjektu údajů mohou být na základě oprávněného zájmu správce a v souladu s předpisy upravujícími zasílání obchodních sdělení zasílána obchodní sdělení týkající se nabídky zboží a služeb správce a jeho obchodních partnerů. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli odmítnout, a to zasláním e-mailu na adresu správce, nebo proklikem na odkaz v e-mailové zprávě obsahující obchodní sdělení.
 
2. V souvislosti se samostatnou registrací k zasílání newsletterů, novinek aj. zpracovává správce následující osobní údaje registrované osoby
 
a ) e-mailová adresa 
 
Na emailovou adresu subjektu údajů mohou být na základě souhlasu subjektu údajů v souladu s předpisy upravujícími zasílání obchodních sdělení zasílána obchodní sdělení týkající se nabídky zboží a služeb správce a jeho obchodních partnerů. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli odmítnout, a to zasláním e-mailu na adresu správce, nebo proklikem na odkaz v e-mailové zprávě obsahující obchodní sdělení.
 
Registrace a SpartaID
 
1. Samostatná registrace zákazníka na internetovém obchodě není možná. Registraci lze provést pouze přes systém SpartaID, provozovaný společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ 46356801, se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000 (dále jen „ACS“).
2. Po kliknutí na příslušný odkaz v internetovém obchodě bude zákazník přesměrován na stránky ACS, kde má možnost se zaregistrovat (vyplnit své osobní údaje) – zde mu také budou k dispozici informace o tom, jaké údaje o něm ACS zpracovává, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.
3. ACS následně předá osobní údaje poskytnuté zákazníkem správci, který bude provádět jejich zpracování za stejných podmínek jako u zákazníků, kteří na internetovém obchodě nakoupili bez registrace. 
4. ACS bude správci předávat i veškeré změny osobních údajů zákazníka v systému SpartaID. 
Správce bude ACS předávat údaje o nákupech prováděných zákazníkem v internetovém obchodě (datum a čas nákupu, nakoupené zboží, cena nákupu, způsob platby). Tytéž informace může správce ACS předávat také o nákupech zákazníka v kamenných prodejnách správce, identifikuje-li se při nich zákazník jako držitel SpartaID. 
5. ACS není ve vztahu ke správci zpracovatelem osobních údajů, ale jejich samostatným správcem. Právní vztah vznikající při registraci zákazníka do systému SpartaID je právním vztahem mezi zákazníkem a ACS. Zákazníkovi-subjektu údajů však vzniká povinnost strpět shora popsané vzájemné předávání jeho osobních údajů mezi správcem a ACS. Práva subjektu údajů dle příslušných předpisů tím nejsou nijak dotčena, je však třeba je případně uplatnit vůči oběma správcům osobních údajů, tedy jak vůči Footballmania, a.s., tak vůči ACS. 
 
Práva subjektu údajů
 
1. Legislativa upravující ochranu osobních údajů poskytuje subjektu údajů následující práva:
a) požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
b) vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
c) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
d) požadovat po správci výmaz osobních údajů-výmaz správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
e) požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
f) na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla při zpracování osobních údajů porušena 
g) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
2.Shora uvedená práva uplatňuje subjekt údajů u správce (viz. sekce Kontakty internetového obchodu). 
 
Zpracovatelé osobních údajů
 
1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Pro správce však mohou osobní údaje na základě smlouvy zpracovávat i další osoby jako zpracovatelé. Seznam zpracovatelů osobních údajů poskytne správce subjektu údajů na vyžádání. 
2. Správce může osobní údaje v anonymizované podobě poskytovat také společnostem provozujícím reklamní a marketingové systémy. Rovněž seznam těchto společností poskytne správce subjektu údajů na vyžádání. 

Ostatní informace
 
1. Osobní údaje subjektu údajů nebudou předávány mimo území Evropské unie.
2. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.