Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Oficiálního e-shopu AC Sparta Praha
www.fanshopsparta.cz
 
 
 
Úvodní ustanovení
 
1.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.fanshopsparta.cz (dále jen „internetový obchod“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, společností Footballmania, a.s., IČ:25596543, DIČ:CZ 25596543, se sídlem Praha 7, Holešovice, Komunardů 1039/39, PSČ:170 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161941 a kupujícím – osobou činící nákup v internetovém obchodě.
2.Veškeré smluvní vztahy vzniklé při nákupu v internetovém obchodě se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a těmito obchodními podmínkami.
3.Internetový obchod www.fanshopsparta.cz je určen výlučně pro prodej zboží koncovým zákazníkům, pro jejich osobní potřebu; se zbožím je tak zakázáno dále obchodovat.
4.Registrace na internetovém obchodě je možná pouze s využitím SpartaID (více informací na https://id.sparta.cz). Tím není nikterak dotčena možnost nakupovat bez registrace.  
5.Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím (systémem internetového obchodu). Učiněním (odesláním) objednávky ze strany kupujícího potvrzuje kupující, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.
6.Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.fanshopsparta.cz.
 
Objednávka, kupní smlouva, dodací a platební podmínky, odstoupení
 
Objednávka, kupní smlouva
 
1.Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Pro platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné. Objednávku potvrdí prodávající e-mailem; uvedeným okamžikem je uzavřena kupní smlouva a smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou a těmito obchodními podmínkami, zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle ceníku prodávajícího. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku umožňujících individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám.
2.Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.
3.Jednotlivé objednávky může prodávající ověřit telefonicky nebo e-mailem, aby vyloučil možnost nepravých objednávek na adresu kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek objednané zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu, nebo jinak porušil tyto podmínky. 
4.Kupující se zavazuje, že zboží zakoupené na www.fanshopsparta.cz nebude dále prodávat. Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího, pokud má za to, že kupující nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
 
Zrušení objednávky
 
5.Bude-li požadovat kupující provedení storna objednávky, kontaktuje v této záležitosti prodávajícího na e-mailové adrese: eshop@footballmania.cz nebo telefonicky na čísle: +420 724 775 786. Storno objednávky lze provést pouze do okamžiku předání objednaného zboží k dopravě.
6.Zruší-li objednávku zboží prodávající, upozorní kupujícího na tuto skutečnost e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 
Dodací podmínky
 
7.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Pro řádné a včasné doručení je třeba, aby adresa v objednávce byla uvedena přesně a spolu s telefonním číslem. Zboží lze doručit i do zaměstnání; i pro tento případ je třeba uvést přesnou adresu a telefonní číslo – zboží bude doručeno do vlastních rukou po předchozí telefonické domluvě. Podmínky dopravy se mohou lišit v případě změny dopravce, využití jiné než standardní dopravy, a také v případě dopravy zboží do zahraničí. 
8.Dodací lhůta pro objednané zboží činí, není-li u konkrétního produktu uvedeno jinak, zpravidla nejvýše 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo od obdržení platby, a to od toho z uvedených okamžiků, který nastane později. V případě platby dobírkou se dodací lhůta počítá od okamžiku potvrzení objednávky.  V případě zboží upraveného dle individuálního požadavku kupujícího (např. potiskem) činí dodací lhůta 15 pracovních dnů. 
9.Prodávající má právo změnit lhůtu pro dodání zboží v závislosti na vnějších okolnostech. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího e-mailem, popř. telefonicky a dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží. Nezastihne-li dopravce kupujícího v místě doručení, provede zpravidla následující pracovní den druhý pokus o doručení.
10.V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem, je kupující povinen zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u pověřeného pracovníka dopravce, se kterým na místě sepíše protokol. Prodávající nemůže přijmout reklamaci zjevně poškozené zásilky podanou později. 
11.Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že byl poškozen obsah zásilky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího, a to nejlépe e-mailem na adrese: eshop@footballmania.cz,  nebo telefonicky na čísle: +420 724 775 786.
 
Cena a platební podmínky
 
12.Kupní cena zboží se řídí platnými ceníky prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Není-li u zboží uvedeno jinak, jsou veškeré ceny zboží uvedeny s DPH. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží, nebo, v případě dodání zboží na dobírku, současně s tímto převzetím.
13.Z důvodu systémového zaokrouhlování může výjimečně dojít k tomu, že cena bez DPH uvedená na stránkách internetového obchodu se v jednotkách haléřů liší od ceny fakturované. Toto nemá vliv na cenu včetně DPH.
14.Platbu za zboží je možno provést:
a) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru
b) online na stránkách internetového obchodu
c) při převzetí od dopravce (na dobírku), a to v hotovosti nebo platební kartou podle podmínek daného dopravce.
15.V případě, že kupující hradí objednávku v hotovosti, jde o evidovanou tržbu ve smyslu zákona o evidenci tržeb (EET). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
16.Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu případně vzniklé náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho dopravou.
17.Cena dopravy, případně platby, není součástí kupní ceny a je hrazena zákazníkem zvlášť podle ceníku uvedeného na stránkách internetového obchodu. 
18. Prodávající může poskytovat kupujícím slevy založené na jejich vztahu k fotbalovému klubu AC Sparta Praha, objemu odebraného zboží, nebo na splnění jiných podmínek stanovených prodávajícím. Přítom platí, že na slevu není právní nárok až do okamžiku, kdy je potvrzena objednávka obsahující cenu poníženou o poskytnutou slevu. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně vztahuje také na zboží či službu (dopravu, potisk) poskytované zdarma jako benefit k nákupu. Prodávající upozorňuje kupující, že neurčí-li jinak, různé typy slev se zásadně nesčítají, tedy ze dvou a více současně aplikovatelných slev bude poskytnuta ta nejvyšší. Z důvodu systémového zaokrouhlování může výjimečně dojít k tomu, že finální výše slevy se v desetinách procent liší od slevy původně inzerované.
 
Odstoupení od smlouvy-vrácení zboží
 
19.Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba nepodnikatel) má právo dle ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů, a to ode dne převzetí zboží (jde-li o kupní smlouvu), nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží (jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí), nebo ode dne převzetí první dodávky zboží (jde-li o smlouvu, jejíž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží). Pro posouzení dodržení 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik oznámení odstoupení prodávajícímu. Prodávající rovněž umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro reklamaci/odstoupení od smlouvy, jehož přijetí prodávající spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu.
20.Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, přičemž kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, přičemž však platí, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající může po kupujícím-spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. 
21.V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nemá kupující-spotřebitel právo odstoupit od smlouvy mimo jiné tehdy, týkala-li se:
a) dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele či pro jeho osobu (např. výrobky s vlastním potiskem),
b) dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. potraviny, kosmetika, spodní prádlo),
c) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal (např. počítačové hry či hudební nosiče). 
22.Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.
23.K zabránění pochybnostem prodávající výslovně upozorňuje, že právnická osoba a také fyzická osoba, která při nákupu vyplní své IČ nebo DIČ, se nepovažuje za spotřebitele. 
 
Reklamační řád
 
Obecné, uplatnění reklamace
 
1.Tento reklamační řád upravuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, Sb. občanský zákoník, zejména způsob a podmínky uplatnění práv z vadného plnění.
2.„Zbožím“ se pro účely reklamací rozumí jakákoliv věc zakoupená v internetovém obchodě (e-shop) na internetové adrese www.fanshopsparta.cz. „Záručním listem“ se rozumí listina vystavená prodávajícím (faktura, pokladní blok) obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a opravňující kupujícího k uplatnění práv z vadného plnění. „Reklamací“ se rozumí uplatnění (oznámení) vady zboží kupujícím u prodávajícího, učiněné nejlépe písemně, e-mailem (eshop@footballmania.cz) nebo telefonicky (+420 724 775 786).
3.Při reklamaci zboží by měl kupující přesně popsat vadu zboží, četnost jejího výskytu a další důležité okolnosti pro posouzení vady a jejího charakteru a uvést též uplatňovaný nárok z vady zboží. Zboží předané prodávajícímu k reklamaci by mělo být vhodně zabaleno a čisté. 
4.Prodávající je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím jinak. O reklamaci bude pořízen reklamační protokol obsahující podstatné informace o prodávajícím, kupujícím, reklamovaném zboží, uplatněné vadě, datu uplatnění reklamace, datu vyřízení reklamace, způsobu vyřízení reklamace a popř. poznámka o odmítnutí převzetí zboží kupujícím po provedené opravě či neuznání reklamace a o zaslání zboží kupujícímu či o jeho uložení u prodávajícího. Kupující je na druhou stranu povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
 
Rozsah jakosti při převzetí a práv z vadného plnění

5.Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá tomu, že v době, kdy věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
8.Požádá-li o to kupující-spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
9.Práva z vadného plnění se neuplatní:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
10.Nemá-li věc vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
11.Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
12.Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
13.Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
14.Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
15. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však určena jiná osoba k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující-spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
14.Uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
15.Kupující-spotřebitel má právo na náhradu nezbytně nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vady věci, za kterou odpovídá prodávající. 18. Veškeré reklamace vyřizuje a uplatňují se u prodávajícího, tj. Footballmania, a.s., Komunardů 1039/39, Praha 7, PSČ 17000.
16.V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (Alternative Dispute Resolution), kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
 
Závěrečná ustanovení
 
1.Tyto Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění objednávky kupujícím. Rovněž ceny zboží včetně ceny dopravy jsou závazné ve výši uvedené a platné ke dni učinění objednávky.
2.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019, přičemž předchozí znění obchodních podmínek je k dispozici v elektronické podobě na www.fanshopsparta.cz.
3.Prodávající má potřebná oprávnění k podnikatelské činnosti vydaná na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, která je zároveň věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.